Mikko Rauhala rikoskumppaneineen voitaisiin julistaa alkuvuoden kansalaissankariksi.

Lex Karpela, eli eduskunnan viime vuonna hyväksymä laki tekijänoikeuksista on monessa suhteessa tarpeellinen laki. Kuluttajan on sitä kuitenkin tällä hetkellä lähes mahdoton noudattaa, sillä tekijänoikeuslain momentin 50a mukaan:

"Tämän lain mukaan suojatun teoksen suojana olevaa tehokasta teknistä toimenpidettä, jonka teoksen tekijä tai joku muu tekijän luvalla teosta yleisön saataviin saattaessaan on teoksen suojaksi asettanut, ei saa kiertää.

Tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan tekniikkaa, laitetta tai osaa, joka on suunniteltu tavanomaisessa käyttötarkoituksessa estämään tai rajoittamaan teoksiin ilman tekijän tai oikeuksien muun haltijan lupaa kohdistuvia tekoja ja jolla tavoiteltu suoja saavutetaan.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos tekninen toimenpide kierretään salaustekniikoita koskevan tutkimuksen tai opetuksen yhteydessä taikka jos teoksen kappaleen laillisesti hankkinut tai haltuunsa saanut kiertää teknisen toimenpiteen teoksen saamiseksi kuultavilleen tai nähtävilleen. Teoksesta, jota suojaava tekninen toimenpide on kierretty teoksen saamiseksi kuultaville tai nähtäville, ei saa valmistaa kappaletta."

Suomessahan ei perustuslain mukaan saa saattaa voimaan takautuvia lakeja. Tämäkään ei sitä lain kirjaimen mukaan ole, mutta käytännössä kyllä. Kukaan ei oikeasti tiedä, mitä "tehokas tekninen toimenpide" tarkoittaa, kunnes jotain henkilöä rangaistaan tämän momentin rikkomisesta oikeusistuimessa. Tällä hetkellä kun kopiosuojauksen kiertämistä varten ei tarvitse painaa kuin yhtä näppylää yhden tyyppisessä tietokoneessa ja toisen tyyppisessä ei tarvitse painaa välttämättä yhtään.  Tavanomaisessa käyttötarkoituksessakin tuota namiskaa käytetään aika tavalla, joten tässä tapauksessa ei voida soveltaa momenttia 50b. Lisäksi, jos momenttia 50b rikkomatta voidaan normaalia tietokonetta käyttää niin, että tavoiteltua suojaa ei saavuteta, kuvittelisin, että tekninen toimenpide ei ollut tehokas. Mutta helppohan sitä on kuvitella toimivansa lain mukaan, niin ovat monet tuomitut varmasti tehneet.

Lisäksi laissa todetaan momentissa 50b, että "tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai sitä helpottavia palveluja ei liioin saa tarjota".Effi:n mukaan momentin 50b artiklassa 6 mainitaan, että kiertomenetelmistä käyty "organisoitu keskustelu" on laitonta, mutta FINLEX ei oman tulkintani mukaan tunne moista artiklaa. Sen sijaan momentissa 50b määritellään tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistaviksi palveluiksi sellaiset:

"1) joita markkinoidaan, mainostetaan tai pidetään kaupan tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertämiseksi;
2) joiden tarkoituksella tai käytöllä on tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen lisäksi vain vähäistä muuta kaupallista merkitystä; taikka
3) jotka on pääasiallisesti suunniteltu, tuotettu, mukautettu tai toteutettu siten, että niiden tarkoituksena on mahdollistaa tämän lain mukaan suojattuja teoksia suojaavien tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertäminen tai helpottaa sitä."

Kohdan kolme määrittely on kuitenkin mahdollisesti jopa laajempi kuin Effin mainitsema "organisoitu keskustelu", koska se saattaa olla sovellettavissa mihin tahansa tilanteeseen, jossa liikkuu tietoa kopiosuojausten purkamisesta tai kiertämisestä, paitsi opetus- ja tutkimustilanteisiin (momentti 50a).

Niinpä tällä hetkellä kuka tahansa, joka mainitsee mitä tiettyä nappia painamalla kopiosuojan pystyy kiertämään, saattaa syyllistyä rikokseen. Myös kyseisen napin painaminen saattaa olla rikollista. Tai sitten ei, riippuen lain tulkinnasta. Napin painamisesta puhuminen saattaa olla rikollista, vaikka itse napin painaminen ei olisi, jos momentin 50b rajoista päätetään ennen kuin momentin 50a rajoista päätetään. Esimerkiksi tämän blogipalvelun tarjoajaa ei kuitenkaan voida rangaista, vaikka napista hölötellyttä Taikaa rangaistaisiinkin, sillä tätä blogipalvelua ei ole pääasiallisesti suunniteltu, tuotettu, mukautettu tai toteutettu sitä varten, että Taika napista lärpättelisi. Sen sijaan, jos Taika tuottaisi blogiaan siksi, että päästään pääasiallisesti sivistämään laajaa yleisöä kyseisestä napista ja sen käytöstä, voisi Taika olla rikollinen. Onko yksi maininta (tai kaksi, olen tästä napista aiemminkin saattanut  puhua, vaikka se oli ennen kuin laki tuli voimaan, joten se ei ollut laitonta) pääasiallista?

Niin, ja Suomessahan vallitsee edelleen sananvapaus. Perustuslain momentin 12 mukaan:

"Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia."

Voidaanko tekijänoikeuslain momentti 50b ylipäänsä tulkita perustuslain momentin 12 tarkoittamaksi "tarkemmaksi säännökseksi"?

Hienoa, että on olemassa ihmisiä, jotka ottavat asioista selvää tietoisesti meidän kaikkien muiden suomalaisten kuluttajien puolesta.